Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Addvalue Advisors Oy
Y-tunnus: 2347683-7
osoite: Keilaranta 1, 02150 Espoo
p. +358 9 466 642
sähköposti: tietosuoja@addvalueadvisors.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Tatu Pätiälä
p. +358 50 4039882
sähköposti: tietosuoja@addvalueadvisors.fi

Henkilörekisterin nimi

asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

-toimeksiantosopimuksen toteuttaminen
-palvelun toteuttaminen asiakasyrityksen järjestelmässä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:

Rekisteröidyltä itseltään
Yleiset yritysrekisterit kuten kaupparekisteri

Käsiteltävät henkilötiedot

-nimi
-osoite
-henkilötunnus
-pankkitilinumero
-sähköposti
-verokorttitiedot

Henkilötietojen luovuttaminen

-vuosi-ilmoitukset palkkahallinnosta
-toimeksiantosopimuksen mukaisesti
-verottaja
-vakuutusyhtiöt
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötiedot syötetään asiakkaan omaan ohjelmistoympäristöön sekä Addvalue Advisors Oy omaan ohjelmistoympäristöön sekä taltioidaan osittain paperitulosteena kansiossa lukollisessa kaapissa.

Tietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään viranomaisraportoinnin edellyttämän ajan.

Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan. Tiedot löytyvät suoraan sähköisessä muodossa käyttämästämme ohjelmistosta, johon rekisteröidyllä on yleensä pääsy käyttäjätunnuksin tarkistamaan tietonsa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään Yhteydenotot tietosuojaasioihin liittyen kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@addvalueadvisors.fi tai postilla osoitteeseen Keilaranta 1, 02150 Espoo.